Secretland - regulamin
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016 17:56


REGULAMIN PORTALU MUZYCZNEGO SECRETLAND.NET.PL


1.Wprowadzenie

1. Wprowadzenie.Witaj na portalu secretland.net.pl. Poniej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszego serwisu. Ten dokument ma charakter porozumienia pomidzy administracj strony i wszystkimi osobami korzystajcymi z niego, czyli take z Tob. Stanowi prawn podstaw okrelajc zasady korzystania z witryny. Odwiedzajc nasz serwis, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowizujesz si przestrzega wszystkich zawartych w nim zasad.

 

2.Dostep 


2. Zakres dostpu do strony.Dostp do moliwoci i usug na stronie secretland.net.pl jest zrónicowany. Moesz by tylko odwiedzajcym nas gociem lub zarejestrowanym uytkownikiem, a take czonkiem grup specjalnych, zespou administratorów i moderatorów.
2.1. Jako Go witryny masz ograniczony dostp do dziaów oraz treci w nich ,nie moesz korzysta z schoutboxa, przeglda listy uytkowników ani pisa do nich prywatnych wiadomoci. Nie moesz zakada wasnych tematów ani udziela odpowiedzi w ju prowadzonych.
2.2. Jako zarejestrowany uytkownik uzyskujesz m.in. prawo do:
- dodawania wasnych materiaów, takich jak tematy, pliki, grafiki, odnoniki do innych stron internetowych itp.
- wzicia udziau w dyskusjach, prowadzonych za porednictwem forum,
- wzicia udziau w rozmowach, prowadzonych za porednictwem wbudowanego w stron Shoutboksa,
- komunikacji z innymi uytkownikami strony za porednictwem systemu Prywatnych Wiadomoci,
- komentowania i ocenienia dostpnych na stronie materiaów,
- wzicia udziau w prowadzonych na stronie konkursach, plebiscytach oraz innych wydarzeniach,


3. Rejestracja.

Rejestracja jest w peni dobrowolna i umoliwia Ci penoprawne korzystanie z zasobów portalu. Jeli nie masz jeszcze co najmniej trzynastu (13) lat, popro o dokonanie rejestracji rodzica lub opiekuna prawnego. Wszystkie dane zbierane od uytkowników podczas rejestracji oraz w czasie korzystania z portalu secretland.net.pl, s gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami Ustawy o ochronie danych osobowych.
3.1. Rejestrujc si:
- akceptujesz w peni ten Regulamin korzystania z forum,
- zobowizujesz si do podania prawdziwych informacji,
- owiadczasz, e jest to Twoje pierwsze i jedyne konto na forum,
- nie uyjesz jako nazwy uytkownika zestawu sów lub znaków, które mog zosta odczytane jako naruszajce ogólnie przyjte normy kultury, wulgarne, nieprzyzwoite, obsceniczne, nielegalne, zachcajce do nietolerancji, nienawici, przemocy, okruciestwa, czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
- zobowizujesz si do utrzymania w tajemnicy swojego hasa i przyjmujesz odpowiedzialno za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim dostpem, jak i nieuprawnionym dostpem do witryny przez osoby, którym ujawnisz swój login i haso
- zobowizujesz si zawiadomi nas natychmiast o jakimkolwiek nieupowanionym dostpie do witryny za pomoc Twojego hasa albo o zarejestrowaniu si w witrynie z Twojego konta pocztowego.


4. Personalizacja konta.


4.1. Login
- wywietlana nazwa uytkownika (login widoczny na forum) nie moe zawiera adresów stron internetowych,treci uwaanych jako naruszajce ogólnie przyjte normy kultury, wulgarne, nieprzyzwoite, obsceniczne, nielegalne, zachcajce do nietolerancji, nienawici, przemocy, okruciestwa, czy naruszania prawa w jakikolwiek inny sposób,
- zbyt dugie, nieestetyczne nazwy uytkowników bd skracane lub usuwane /powyej 25 znaków/.
- nazwa uytkownika /login/ nie moze zawiera nazw które w jakikolwiek sposób wskazywaby na przynaleno do administracji strony
4.2. Avatar
Kady zarejestrowany uytkownik, ma prawo do wgrania pliku graficznego, zwanego awatarem,który bdzie go reprezentowa. Plik musi spenia nastpujce wymagania:
- jego zawarto nie moe by wulgarna, nieprzyzwoita, obsceniczna, nielegalna, zachcajca do nietolerancji, nienawici, przemocy, okruciestwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób lub naruszajca ogólnie przyjte normy kultury.W przypadku naruszenia powyszych zasad, awatar zostanie usunity bez wczeniejszego ostrzeenia.
- avatar nie moze byc reklam jakiejkolwiek strony, organizacji czy grupy
4.3. Podpis/Sygnatura
- zabrania si umieszczania w podpisach treci w tym take obrazków uwaanych jako naruszajce ogólnie przyjte normy kultury, wulgarne, nieprzyzwoite, obsceniczne, nielegalne, zachcajce do nietolerancji, nienawici, przemocy, okruciestwa, czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
- zabrania si reklamowania w podpisach stron warezowych, torrentowych, a take innych prowadzcych dziaalno nie zgodn z ogólnie przyjtymi zasadami moralnymi lub nie zgodn z obowizujcym prawem
Dopuszcza sie umieszczanie w podpisie odnoników do wasnych chomików lub wirtualnych dysków.
W przypadku naruszenia powyszych zasad, podpis zostanie usunity bez wczeniejszego ostrzeenia.

5. Aktywno na portalu.

5.1. W trakcie korzystania z portalu masz prawo przesyania swoich informacji.Pamitaj, e z tym prawem wie si moliwo oddziaywania na innych uytkowników. W zwizku z tym w peni zgadzasz si, e Twoja aktywno na forum:
- nie moe narusza ogólnie przyjte normy kultury, poprzez nadsyanie lub publikacj treci wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, wzywajcych do nietolerancji, nienawici, przemocy, okruciestwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
- nie moe narusza praw innych uytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godnoci, prywatnoci, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi, w wyniku czego powstrzymasz si od wypowiedzi agresywnych, obraliwych lub godzcych w czyj godno oraz nie bdziesz zbiera, lub usuwa adnych danych o innych uytkownikach witryny,
- nie moe suy kryptoreklamie bd jawnej reklamie adnych produktów czy usug jakichkolwiek firm prowadzcych dziaalno komercyjn i w zwizku z tym nie bdziesz wykorzystywa moliwoci przesyania materiaów do promowania adnej wasnej dziaalnoci komercyjnej lub jakichkolwiek reklam bez wczeniejszej zgody administratora witryny,
5.2. Administracja strony zastrzega sobie prawo do modyfikacji, usunicia lub niepublikowania treci udostpnionych przez uytkowników witryny w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
5.3. Przed rozpoczciem dyskusji na dowolny temat upewnij si, e nie by on wczeniej poruszany w postaci proponowanej przez Ciebie lub innej podobnej dyskusji na forum.W przypadku odnalezienia wtku o podobnej tematyce naley najpierw sprawdzi czy temat odzwierciedla Twoje zamiary. W przypadku podjcia decyzji o rozpoczciu nowego tematu lub prowadzenia dyskusji w istniejcym ju temacie zastosuj si do zasad :
- w nazwie tematu nie uywaj sformuowa takich jak: Pomocy!, Szukam, Pilne!, itp., wliczajc w to odmiany wczeniej wymienionych,
- tematy publikowane przez uytkowników powinny dotyczy dziaów w których s umieszczane.
 - temat postu powinien odzwierciedla jego tre
- unikaj literówek oraz bdów ortograficznych i stylistycznych. Jeeli takie popenie popraw je klikajc przycisk [Edytuj]. Jesli masz problemy z ortografi skorzystaj z dobrodziejstw internetu takich jak sowniki czy wbudowane wtyczki/rozszerzenia do przegldarek.
- Nie pisz dwóch postów pod sob. jeli chcesz cos napisa, a Twój post jest ostatni w temacie, edytuj go
5.4. Dodatkowo jeli takowe istniej to naley zapozna si regulaminami poszczególnych dziaów, które równie naley bezwzgldnie przestrzega
5.6. Zabrania si:
- uywania koloru czerwonego jest on zastrzeony do dyspozycji Administracji
- pisania postów typu: thx , spoko , fajne...
- staraj si napisa co od siebie i na temat. Jesli nie masz nic ciekawego do powiedzenia, nie pisz nic.


6. Regulamin Shoutboxa/Czatu.


 Jeli zdecydujesz si na skorzystanie z udostpnionego w witrynie Shoutboksa poza ogólnymi zasadami pisania postów na forum zabrania si uywania caps lock oraz duej iloci emotikonów.wyjtkiem jest zabawa podczas uadycji radiowych/. Pamitaj i z SB korzystaj take inne osoby, uszanuj je.
6.1 Zabrania si:
- w jakikolwiek sposób obraania innych uzytkowników forum
- uywania sow wulgarnych oraz potocznie uznanych za obraliwe, a take reklamowania innych stron wrezowych, torrentowych czy naruszajcych w jakikolwiek sposób prawo polskie.
- dyskusji na temat otrzymanych ostrzee
- rozpoczynania dyskusji prowadzcych do nie potrzebnych spi miedzy uytkownikami


7. Regulamin Uploadu

7.1. Serwis secretland.net.pl nie pobiera opat za pobieranie plików promocyjnych, a kada próba wyudzenia pienidzy bdzie surowo karana. Pliki umieszczone na forum nie su do sprzeday, s prezentowane tylko w celach promocyjnych i maj zachci Was do kupna oryginalnych pyt, programów, filmów itp. (dlatego maj gorsza jako)
7.2. Jeli jeste producentem muzycznym lub powizany z jak firm fonograficzn i nie chcesz aby na forum secretland.net.pl byy umieszczane twoje materiay powiniene to zgosi po przez napisanie do administratora w celu umieszczenia takiego zakazu. Uytkownicy którzy bd umieszcza zakazane pliki zostan ukarani ostrzeeniem lub usunici z forum doywotnio.
7.3. Wszystkie pliki pobrane z forum naley kasowa po upywie 24 godzin
7.4. Celem uploadu jest podzielenie si z innymi zarejestrowanymi uytkownikami forum promocyjnymi plikami, które wedug Twojej oceny s godne polecenia! Pliki naley zamieci na darmowych serwerach lub ftp z ogólnym dostpem /moe by przez haso/
7.5. Zanim co wstawisz sprawd czy tego ju tu nie ma. Jeli jest dopisz si w istniejcym temacie. Wyjtkiem jest dzia wasne skadanki gdzie tematy oraz uploady mog robi tylko autorzy skadanek.
7.6. Link musi by aktywny minimum przez 72 godziny od momentu dodania na forum
7.7. Wstawiajcy na forum link zobowizany jest do podania nastpujcych danych pozycji tj. :
- wielkoci pliku w MB
- tracklisty
- danych o jakoci (optymalnie)
- serwera na jakim znajduje si pozycja
7.8. Tytu zaoonego tematu ze wstawk powinien dokadnie odzwierciedla zawarto tematu.
7.9. Dzikujemy za wstawki które w nazwie lub hale do niej zawieraj adres forum tj. Kod: www.secretland.net.pl . Uytkownik który bdzie dodawa nasze adresy moe liczy na rang specjaln 
7.10. Zabrania si :
- wstawek które w treci tematu posiadaj w nazwie lub hale nazw strony
- wstawiania pornografii z udziaem dzieci lub zwierzt
- wstawiania pozycji na stronach, serwisach z patn rejestracj 
- w jakikolwiek sposób reklamowania innych stron o tematyce warezowej
- tworzenia nowych tematów z uploadem który ju znajduje si na forum,
 - dodawania jakikolwiek plików z wirusami, z zaczonym trojanem i podobnymi rzeczami /za tego typu wstawki otrzymasz doywotniego bana na stronie www.secretland.net.pl /


8. Regulamin i zasady Radia Secretland


8.1 Prezenterzy


8.1.1 Prezenterem moze zosta kazdy kto zgosi sie do administratora radia i przejdzie pozytywnie rozmow kwalifikacyjna. Kady prezenter jest zobowizany do przestrzegania w caoci regulaminu Portalu SecretLand.
8.1.2.  Na antenie radia jest niedopuszczalne
- uywanie wulgaryzmów, jaki i niepoprawnej polszczyzny. Prezenter powinien gra zgodnie z zasadami dobrego wychowania i kultury osobistej. Jego zachowanie nie powinno obraa ani razi nikogo ze suchaczy
- reklamowania stron warezowych i torrentowych
- reklamowania innych stacji radiowych 
W przypadku gdy audycje prowadzi go, reklam swojej stacji radiowej powinien uzgodni najpierw z administracj Radia SecretLand


8.2 Obowizki prezentera


8.2.1 Kazdy prezenter ma obowizek sprawdzi przed audycj poprawno dziaania swojego cza, mikrofonu, suchawek, a take wszystkich danych tak by pokryway sie np. z ramówk
8.2.2. Kazdy prezenter grajacy audycje zaplanowane w ramówce ma obowizek wczenia i kontrolowania:
- GG  Radiowego
- panelu pozdrowie
- panelu zamówie
- czatu na stronie portalu
8.2.3. W przypadku audycji typu sponton prezenter moze ale nie musi korzysta z GG oraz paneli.
8.2.4 Kady prezenter zobowizany jest do zagrania minimum 4 godzin w cigu 2 staych audycji w tygodniu. Dopuszcza sie rozbicie 4 godzin na wiksza ilosc stacyh audycji.
8.2.5. Kazda audycja musi zosta wpisana do ramówki najpóniej na 15 minut przed jej rozpoczciem.
8.2.6. Kazdy prezenter ma obowizek jak najszybciej przekaza przesane pozdrowienia oraz zamówione utwory. Wyjtki stanowi pozdrowienia nie zgodne z regulaminem Portalu SecretLand a take nagrania z listy zakazanych lub niezgodne z tematyk audycji.


8.3. Audycje spontaniczne


8.3.1. Zanim prezenter zechce zagra spontona powinien
- sprawdzic czy nie koliduje on z innymi audycjami
- wpisa go do ramówki najpózniej na 15 minut pprzed rozpoczciem


9. Ostrzeenia na stronie Portalu Secretland


W wyniku naruszenia zasad powyszego regulaminu, uytkownik moe otrzyma ostrzeenia od administracji witryny.
9.1. Pierwsze ostrzeenie skutkuje czasow blokad konta na okres 7 dni
9.1. Kolejne ostrzeenie skutkuje blokad konta na 30 dni
9.1.2. Za nagminne amanie regulaminu lub ogólnie przyjtych zasad kultury uytkownik moze zosta zablokowany doywotnio.
9.1.3 Uytkownik moze zosta take ukarany w inny sposób
- blokada dostpu do czatu na stronie
- blokada dostpu do forum
- specjalny tytu przy nicku /spamer, trol/
9.2. Blokada konta
W wyniku naruszenia zasad powyszego regulaminu, uytkownik moe czasowo lub cakowicie utraci dostp do swojego konta w witrynie. Cay czas moe odwiedza witryn jako go, z wszystkimi jego prawami, jednak nie wolno mu zarejestrowa si ponownie. Administracja witryny zastrzega sobie prawo do zablokowania dostpu do witryny uytkownikom poszczególnych adresów e-mail lub domen.

9.2.1 Osoby które bior udzia w kótniach na forum lub uczestnicz w buntowaniu innych uytkowników otrzymuj od razu ostrzeenie na 30 dni

9.2.2 Jeli uwaasz, e doszo do pomyki lub naduycia ze strony administracji witryny, wystarczy, e napiszesz Prywatn wiadomo do administratora, który doda Ci ostrzeenie, z prob o wyjanienie sytuacji. Administracja witryny zastrzega sobie prawo do nieusunicia ostrzeenia i/lub nieodpowiedzenia na wiadomoci bez podania przyczyny.

10. Postanowienia kocowe.

W sprawach spornych lub niezrozumiaych przeszukaj forum w celu uzyskania odpowiedzi, a gdyby nadal nie uzyska interesujcej Ci informacji przeczytaj wszystko jeszcze raz, a dopiero w ostatecznoci skontaktuj si z administratorem forum poprzez prywatn Wiadomo lub wylij wiadomo na adres [admin@secretland.net.pl]


11. Zmiana Regulaminu.

Przyjmujesz do wiadomoci, e Administracja serwisu zastrzega sobie wyczne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania uytkowników. Do obowizków uytkownika naley regularne przegldanie treci powyszego Regulaminu. Kady uytkownik, który nie zgadza si z now treci regulaminu, proszony jest o zgoszenie tego faktu administratorowi i zaprzestanie korzystania z portalu. Jednoczenie domniemywa si zgod na obowizywanie regulaminu w przypadku jego milczcego przyjcia przez uytkownika

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 21.07.2016